ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ

มาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการทำสัญญาการให้บริการของ บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทาง 168 ทูบีดีไซน์ จะต้องระบุลงในสัญญาทำความเข้าใจกับลูกค้า ของการให้บริการรับเหมาและออกแบบรวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ (“ผู้รับจ้าง”) ซึ่งจัดหาโดยบริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “168 ทูบีดีไซน์” ให้แก่บุคคลทั่วไป กิจการหรือบริษัทใดๆ ที่ส่งใบสั่งซื้อให้แก่ 168 ทูบีดีไซน์ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (“ผู้ว่าจ้าง”) เว้นแต่ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจาก168 ทูบีดีไซน์กับลูกค้าให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใดๆ ที่ขัดแย้งกัน ซึ่งอาจปรากฏบนแบบฟอร์มใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

 1. เรื่องทั่วไป

168 ทูบีดีไซน์ จะรับบรรดาใบสั่งซื้อที่ส่งให้แก่ 168 ทูบีดีไซน์ ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามที่ 168 ทูบีดีไซน์  และลูกค้าอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 168 ทูบีดีไซน์  อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้บังคับหลังจากที่ 168 ทูบีดีไซน์  ได้บอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง

 1. ราคา

168 ทูบีดีไซน์  ได้กำหนดราคาไว้ในใบกำกับภาษี และใบเสนอราคาที่ 168 ทูบีดีไซน์  จัดทำขึ้น และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเว้นแต่ 168 ทูบีดีไซน์  ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะอยู่บนพื้นฐานของการจัดซื้อบรรดารายการต่างๆ ในใบสั่งซื้อ กล่าวคือการตั้งราคาสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจจะเปลี่ยนแปลง สำหรับการจัดซื้อในปริมาณต่างๆ หรือจัดซื้อรายการรวมกัน 168 ทูบีดีไซน์  จะไม่เก็บบันทึกลูกค้าที่มีสิทธิพิเศษมากที่สุด จะไม่แสดงตนเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว และจะปฏิเสธข้อกำหนดการรับประกันราคาใดๆ ที่ลูกค้าเสนอมา รายการราคาที่จัดพิมพ์ของ 168 ทูบีดีไซน์  อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนถึงสภาวะตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบหรือค่าขนส่ง หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

 1. เงื่อนไขการชำระเงิน

3.1 ให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินบรรดาเงินทั้งปวง (งวดจ่าย) ที่ต้องชำระภายในระยะเวลาการชำระเงินตามที่ระบุไว้บนใบวางบิล ใบกำกับภาษี หากมิได้ระบุเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในใบวางบิล ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับใบวางบิล ใบกำกับภาษี หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามข้อนี้ ให้บรรดาเงินที่ลูกค้าค้างชำระแก่ 168 ทูบีดีไซน์  ถึงกำหนดชำระและต้องชำระทันที ลูกค้าจะไม่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงการชำระเงินของบัญชีใดๆ อันอื่นมาจากความสงสัย ข้อพิพาทหรือการหักกลบลบหนี้ในบัญชีใดๆ

3.2 ในกรณีที่ส่งมอบงานหรือผลิตภัณฑ์เป็นงวดๆ 168 ทูบีดีไซน์  จะมีสิทธิ์ที่จะส่งใบกำกับสินค้าในแต่ละงวด เมื่อมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าว และเมื่อถึงกำหนดการชำระเงิน ตามที่กำหนดไว้ในใบกำกับสินค้าแต่ละฉบับ

3.3 หากลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 168 ทูบีดีไซน์ จะมีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยสะสมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้า (1.75%) ต่อเดือน จากบรรดาจำนวนเงินที่ค้างชำระ (รวมถึงค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินที่ชำระล่าช้าที่นอกเหนือจากราคา) โดยคำนวณเป็นรายวันจากจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้ชำระ ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวจะคำนวณนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงิน และลูกค้าตกลงว่า ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวมิใช่เบี้ยปรับ แต่เป็นวิธีการกำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงที่168 ทูบีดีไซน์ก่อให้เกิดขึ้น ให้ตัดเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าจากค่าดอกเบี้ยใดๆ ก่อน และบรรดาค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องชำระเมื่อทวงถาม

 1. การส่งมอบ

4.1 วันที่หรือเวลาใดๆ ที่อ้างไว้เพื่อการส่งมอบเป็นรายงวด เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น 168 ทูบีดีไซน์ จะส่งมอบ ณ เวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้ตามสัญญา แต่การที่ไม่กระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการให้สิทธิใดๆ แก่ลูกค้าที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการส่งมอบ หรือจะไม่ทำให้ 168 ทูบีดีไซน์  ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งลูกค้าได้รับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเนื่องมาจากการนั้น

4.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 4.1 168 ทูบีดีไซน์ จะพ้นจากข้อผูกพันต่อการส่งมอบ เมื่อบริการได้มาถึงปลายทางการส่งมอบงานงวดสุดท้ายอย่างเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการให้ตัวแทนที่ลูกค้าระบุหรือตัวลูกค้าเอง หรือที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนใบปะหน้าการส่งมอบของ 168 ทูบีดีไซน์ จะถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของวัน เวลา และสถานที่ส่งมอบ

4.4 คำขอร้องใดๆ เพื่อพิสูจน์ถึงการส่งมอบต้องกระทำ เมื่อลูกค้าได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

4.5 ไม่ว่าด้วยมูลเหตุใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถตรวจรับการส่งมอบสินค้า ณ เวลาที่ได้มีการแจ้งว่าสินค้าพร้อมที่จะส่งมอบ 168 ทูบีดีไซน์ อาจจะใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลผลงาน โดยถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าและจะดำเนินบรรดามาตรการอันสมควรในการป้องกันและคุ้มครองสินค้าโดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 168 ทูบีดีไซน์ ต้องบอกกล่าวต่อลูกค้าถึงเรื่องดังกล่าวทันที

4.6 ให้ 168 ทูบีดีไซน์  มีสิทธิที่จะส่งมอบสินค้าปริมาณดังกล่าวเป็นงวดๆ และในช่วงเวลาตามที่ 168 ทูบีดีไซน์  เป็นผู้กำหนดหรือตกลงร่วมกัน จะไม่ถือว่าความชำรุดบกพร่องใดๆ ในการส่งมอบงวดใดๆ เป็นมูลเหตุสำหรับการยกเลิกการส่งมอบงวดที่เหลืออยู่ และลูกค้ามีข้อผูกพันที่จะรับการส่งมอบงวดต่อไป

 1. การตรวจสอบ

ให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบทันทีที่มีการส่งมอบ และ 168 ทูบีดีไซน์ มีระยะประกันผลงาน 1 ปี หลังจากการบอกกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ที่ผู้รับจ้างส่งวดงาน และจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง การขาดแคลน ความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ เว้นแต่ 168 ทูบีดีไซน์  ได้รับรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวันที่การส่งมอบสินค้า ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 168 ทูบีดีไซน์ และลูกค้าตกลงว่า การที่ลูกค้าไม่บอกกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับสินค้าโดยพึงพอใจ และลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิจาก 168 ทูบีดีไซน์ เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในข้อ 8

 1. สินค้าส่งคืน

168 ทูบีดีไซน์ ต้องรับทราบถึงบรรดาสินค้าส่งคืนภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันส่งมอบสำหรับวัสดุที่ไม่มีกำหนดวันหมดอายุ และภายในระยะเวลา 7 วัน สำหรับวัสดุที่มีการกำหนดวันหมดอายุ (วัสดุที่มีการกำหนดวันหมดอายุ = ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุส่วนประกอบทางเคมีที่มีการกำหนดวันหมดอายุ ไว้เฉพาะเจาะจง ซึ่งมองเห็นได้บนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น) สินค้าที่ 168 ทูบีดีไซน์  จะรับคืนจะต้องถูกระบุภายใต้นโยบายภายในของ 168 ทูบีดีไซน์ ในฐานะผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 168 ทูบีดีไซน์  ยอมรับการส่งคืน 168 ทูบีดีไซน์ จะไม่ยอมรับสินค้าส่งคืนในกรณีพิเศษใดๆ ที่ 168 ทูบีดีไซน์ กำหนดไว้ว่าส่งคืนไม่ได้ อีกทั้งสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ขายได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการส่งคืน สภาพที่ขายได้ กำหนดไว้เป็นรายการสินค้าที่ยังมิได้ใช้งาน ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์แรกเริ่ม และอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหักและอยู่ในสภาพที่ใหม่ที่สุด จะมีการรับคืนสินค้าด้วยการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้แทนรับมอบอำนาจโดยชอบจาก 168 ทูบีดีไซน์  เท่านั้น

 1. ทรัพย์สินและความเสี่ยง

7.1 ความเสี่ยงในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้าเมื่อได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ตัวแทน หรือผู้รับขนของของลูกค้าหรือบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเสนอชื่อ

7.2 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้าครอบครองสินค้าในฐานะผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์เพื่อ 168 ทูบีดีไซน์  เท่านั้น จนกว่าจะมีการชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 เต็มจำนวนครบทุกงวดให้แก่ 168 ทูบีดีไซน์ และจนกว่าจะมีการชำระเงินดังกล่าว

 1. การรับประกัน

8.1 มีระยะประกันผลงาน 1 ปี หลังจากการบอกกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ที่ผู้รับจ้างมีการบอกกล่าวส่งวดงาน แต่จะไม่นับรวมถึงบรรดาสินค้าที่จัดหามาพร้อมกับประโยชน์และภายใต้เงื่อนไขการรับประกันต่างๆ ซึ่งจัดให้พร้อมกับการขายสินค้าดังกล่าว ลูกค้าจะใช้สิทธิในการเรียกร้องการเคลมสินค้าดังกล่าวภายในระยะเวลาประกันของสินค้านั้นๆจากผู้ผลิตโดยตรง โปรดตรวจสอบข้อมูลในแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการรับประกัน

8.2 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในการรับประกันที่168 ทูบีดีไซน์ให้ไว้ จะกำหนดความผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ168 ทูบีดีไซน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องใดๆ ในสินค้า อันเกิดจากการกระทำการ ละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อ หรือการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าหรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะใดๆ ของ168 ทูบีดีไซน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดการ หรือการใช้หรือส่งสินค้า การใช้สินค้าร่วมกับสินค้าอื่นๆ หรือการใช้สินค้าในทางที่ผิดอื่นๆ หรืออุบัติเหตุ หรือการสึกหรอตามสมควรของสินค้า หรือการที่ลูกค้าไม่ใช้งานสินค้าตามข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ หรือตามข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

8.3 168 ทูบีดีไซน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายชนิดใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องในทางใดๆ กับการที่ลูกค้า หรือลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างใดๆ ของลูกค้าติดตั้งสินค้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าขอชดเชยค่าเสียหายแก่168 ทูบีดีไซน์ต่อการกระทำ ต้นทุน ราคา ความสูญหาย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่168 ทูบีดีไซน์อาจก่อให้เกิดขึ้นหรือได้รับ อันเนื่องมาจากการฟ้องร้องใดๆ โดยบุคคลภายนอกใดๆ อันเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับการติดตั้งสินค้า

 1. ร้องขอ

9.1 โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าจีมีการอนุญาตและมอบสิทธิแก่168 ทูบีดีไซน์ และตัวแทน และลูกจ้างของ168 ทูบีดีไซน์โดยเพิกถอนไม่ได้ โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวในการเข้าสถานที่ที่ลูกค้าครอบครอง เพื่อระบุและขนย้ายสินค้าใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ168 ทูบีดีไซน์ตามข้อกำหนด เงื่อนไข ของงานที่ได้รับว่าจ้าง

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดรวมของ168 ทูบีดีไซน์ (ไม่ว่าในสัญญาในทางละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ หรือในการกระทำผิดหน้าที่หรืออื่นๆ) ต่อลูกค้าสำหรับความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ จะจำกัดเพียงราคาของสินค้า

10.2 ให้ลูกค้ารับผิดต่อ168 ทูบีดีไซน์และชดเชยค่าเสียหายต่อ168 ทูบีดีไซน์ในเรื่องค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ความรับผิดหรือวิธีการใดๆ และทั้งหมดที่บุคคลภายนอกได้รับ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อและ/หรือ การฝ่าฝืนข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรืออื่นๆ โดยที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้

10.3 168 ทูบีดีไซน์ไม่ขอแสดงตนหรือรับประกันว่าการใช้สินค้ามิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ และ168 ทูบีดีไซน์จะไม่รับผิดในการนี้

10.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้จะรวมถึง จำกัดหรือแก้ไขเพิ่มเติมการใช้บทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ ซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่สามารถ ไม่รวมเข้าไว้ จำกัดหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้

10.5 เว้นแต่จะรวมเงื่อนไขและการรับประกันที่บอกเป็นนัยโดยการขายสินค้าหรือโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ลูกค้าตกลงว่า

 • ลูกค้ามิได้อาศัยสิ่งจูงใจ การแสดงตนหรือคำแถลงโดยหรือในนามของ168 ทูบีดีไซน์ ในการจัดซื้อสินค้าและไม่มีเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (เว้นแต่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้แทนรับมอบอำนาจโดยชอบของ168 ทูบีดีไซน์) และ
 • ข้อกำหนดนี้ได้กำหนดความรับผิดทั้งหมดของ168 ทูบีดีไซน์เกี่ยวกับความรับผิดต่อการผิดเงื่อนไขหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 168 ทูบีดีไซน์จะไม่ก่อความรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรืออันเกิดจาก หรืออันเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่มิได้เกิดขึ้นโดยตรงและทันที หรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ลูกค้าได้รับหรือก่อให้เกิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรหรือรายได้

10.6 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ลูกค้ารับทราบว่าอาจถือว่าสินค้าเป็นสิ่งของที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่การตัดสินว่าสิ่งของใดๆ ดังกล่าวไม่ปลอดภัยจะกระทำโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการใช้และการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยความระมัดระวังอันสมควรตามที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และตามคำสั่งการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ ซึ่งกำหนดโดย168 ทูบีดีไซน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะถือว่า168 ทูบีดีไซน์หรือลูกค้าผู้ใดผู้หนึ่งละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ

 1. เหตุสุดวิสัย

168 ทูบีดีไซน์จะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการจัดหาหรือส่งมอบงานในกรณีที่ความล้มเหลว หรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากมูลเหตุหรือพฤติการณ์ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของ168 ทูบีดีไซน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสงครามการนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน ข้อพิพาทหรือความไม่สงบทางอุตสาหกรรม ข้อจำกัดหรือการแทรกแซงของรัฐบาล ความล่าช้าในการขนส่ง อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงได้ การเสียของโรงงาน การขาดแคลนวัสดุหรือแรงงาน วาตภัยหรือพายุ โจรกรรม การทำลายทรัพย์สิน การจลาจลความวุ่นวายในบ้านเมืองหรืออุบัติเหตุประเภทใดๆ

 1. การสิ้นสุดสัญญา

หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ล้มละลายหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบริษัทที่มีมติให้เลิกบริษัทหรือชำระบัญชี (นอกเหนือจากเพื่อองค์กรใหม่หรือฟื้นฟูกิจการ) หรือจัดการทรัพย์สิน ประนอมหนี้หรือจัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ หรือหากมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการหรือผู้จัดมรดก เพื่อทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเริ่มรับผิดต่อการเลิกกิจการอันเนื่องมาจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือหากได้ยื่นคำร้องขอให้เลิกกิจการของตน หรือหากได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือผู้ชำระบัญชีชั่วคราวหรือผู้จัดการมรดก หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว นอกเหนือจากใช้สิทธิของตนทั้งหมดหรือใดๆ ต่อลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และสัญญาอื่นๆ ทั้งหมดระหว่าง168 ทูบีดีไซน์กับลูกค้า 168 ทูบีดีไซน์อาจงดส่งมอบสินค้าต่อไป และจะเอาคืนซึ่งการครอบครองสินค้าใดๆ ที่มิได้ชำระเงินทันทีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า 168 ทูบีดีไซน์ยังคงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในตัวงานที่ส่งมอบ และลูกค้าจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบ และลิขสิทธิ์) ซึ่งเป็นของ168 ทูบีดีไซน์หรือบริษัทในเครือของ168 ทูบีดีไซน์ หรือยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ หรือชื่อทางการค้าใดๆ ที่คล้ายหรือเหมือนกันกับทรัพย์สินทางปัญญาของ168 ทูบีดีไซน์ โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจาก168 ทูบีดีไซน์

 1. บริการ

บริการรวมถึงการสาธิตการใช้งาน การบริการด้านเทคนิค และบริการใดๆ ที่มีการดำเนินการ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่อไปนี้

- การจัดเตรียมการเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยให้แก่บุคลากรของ168 ทูบีดีไซน์ (เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้าง)

- การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการขอความยินยอมและการอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการบริการนั้นๆ แล้ว

- การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างที่จำเป็นสำหรับการบริการ

- การตรวจสอบให้แน่ใจว่า สถานที่นั้นๆ ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย และ

- การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรของ168 ทูบีดีไซน์หรือการสูญเสียทรัพย์สินของ168 ทูบีดีไซน์ บุคลากร และผู้รับจ้างช่วงในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ของลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่การบาดเจ็บ การสูญเสีย และ/หรือการเสียชีวิตดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของ168 ทูบีดีไซน์หรือผู้รับจ้างช่วงของ168 ทูบีดีไซน์เอง

 1. การส่งเอกสาร

ลูกค้าตกลงว่าการส่งคำบอกกล่าวใดๆ หรือเอกสารทางการศาลอาจกระทำโดยการส่งสิ่งดังกล่าวโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยโทรสารไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ทราบครั้งล่าสุด

 1. คำแถลงเกี่ยวกับหนี้สิน

หนังสือรับรองที่กรรมการ เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อของ168 ทูบีดีไซน์ได้ลงลายมือชื่อไว้จะเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของจำนวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้ต่อ168 ทูบีดีไซน์ ณ เวลาดังกล่าว

 1. ข้อตกลงอื่นๆ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายใดๆ หรือสัญญาอื่นๆ ระหว่าง168 ทูบีดีไซน์กับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า

 1. การแยกออกจากกันได้

ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้ความไม่สมบูรณ์ การผิดกฎหมายหรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ การถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. ข้อมูลที่เป็นความลับ

168 ทูบีดีไซน์มีข้อผูกมัดต่อความลับของท่าน ตามหลักการและนโยบายความลับของ168 ทูบีดีไซน์ บุคคลต่างๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อได้ร้องขอ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงการพิจารณาและประเมินคำขอการว่าจ้าง ซึ่งทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้ท่าน และเพื่อประเมินคำขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ จัดการกับบัญชี และ (หากจำเป็น) และทำให้เราปลอดจากความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทร่วมของเรา ฝ่ายที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของท่าน (เช่นผู้ชี้ขาดหรือผู้อื่นที่กำหนดไว้ในนโยบายความลับของเรา) ผู้รับจ้าง ผู้ให้สินเชื่ออื่นๆ ไม่ว่าบัญชีของท่านได้ค้างชำระหรือไม่ก็ตามและ (หากจำเป็น) ผู้รับประกันความเสี่ยง ผู้เก็บหนี้และหน่วยงานรายการงานสินเชื่อของเรา หากท่านมิได้ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามที่เราร้องขอ เราอาจจะไม่พิจารณาคำขอใดๆ ของท่าน หรือจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการของเราให้แก่ท่าน และเราอาจจะไม่สามารถประมวลผลคำขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความลับของเรา กรุณาส่งคำร้องขอของท่าน มาที่เจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาความลับ ณ สำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารคอสโมออฟฟิศ ตึก89 ชั้น6 ถนนป๊อปปูล่า3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ลูกค้าตกลงให้ตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ลูกค้ายินยอมให้มีกระบวนการฟ้องคดีและพิจารณาคดีโดยศาลใดๆ ที่สมควรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม

 

Scroll to Top