fbpx

บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างเป็นทางการ

บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ (168 To Be Design)ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทางด้าน "ออกแบบตกแต่งภายใน" ซึ่ง ISO 9001:2015 นับเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญ คือการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำ

168 ทูบีดีไซน์ มุ่งเน้นระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ เพื่อการส่งมอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมส่งต่อผลงานคุณภาพสู่บ้านคุณ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยี และการบริการที่เป็นเลิศ

Scroll to Top