fbpx

สัญญาว่าจ้างรับเหมาตกแต่งอินทีเรีย ควรมีอะไรบ้าง

ในบางครั้งลูกค้าหลายท่านมักจะเกิดปัญหากับผู้รับเหมาตกแต่งภายใน เช่น งานล่าช้า ส่งงานไม่ตรงเวลา คุณภาพงานวัสดุไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงและทำให้เกิดปัญหาทุกข์ใจสร้างความปวดหัวให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุนึงที่ลูกค้าถูกผู้รับเหมาเอาเปรียบนั่นคือ เรื่องของสัญญารับเหมาที่มีช่องโหว่ ไม่รัดกุม จึงทำให้ถูกผู้รับเหมาที่ไม่ได้คุณภาพเอาเปรียบและทิ้งงานได้ ดังนั้นการทำสัญว่าว่าจ้างรับเหมาถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องพิจารณาในการเลือกผู้รับเหมาเป็นอย่างยิ่ง

                     “สัญญาว่าจ้างงานรับเหมาตกแต่งภายใน ที่ดีมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายควรต้องระบุเงื่อนไขอะไรบ้าง? ลูกค้าหลายท่านมักจะละเลยเรื่องความรัดกุมของสัญญาหลังจากตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาที่ตกลงราคาและสเปควัสดุกันจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนที่กำลังจะต้องให้ช่างผู้รับเหมา ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลภายนอกแต่ต้องเข้ามาประกอบขึ้นงานในพื้นที่ของเรา ควรจะต้องทำสัญญาเซ็นต์ผูกมัดและความรับผิดชอบที่ควรต้องระบุเงื่อนไขอะไรลงไปบ้าง? ในเรื่องของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายถือว่าต้องให้ความสำคัญเพื่อผูกมัดผู้รับเหมาต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวงานและการให้ความระมัดระวังต้องสิ่งปลูกสร้างของทางลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากฝ่ายใดฝ่ายนึงมีความผิดควรจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งตัวบทกฏหมายของการร่างสัญญาเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ดังนั้นการเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นธรรมกับลูกค้าต้องเป็นปัจจัยนึงในการคัดเลือกผู้รับเหมา

ดังนั้น สิ่งพื้นฐานที่ลูกค้าควรรู้ คือ เงื่อนไข หลักการ พื้นฐานเบื้องต้นที่ควรจะต้องระบุในสัญญา มีดังนี้

1. ชื่อคู่สัญญา

ชื่อสัญญาแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะต้องระบุในสัญญา เพราะเป็นการแสดงให้ทราบว่าผู้ที่ตกลงทำสัญญากันนั้น เป็นใครบ้าง ทั้งนี้ผู้มีชื่อในสัญญาว่าเป็นคู่สัญญาจะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกัน

2. วัน เดือน ปี ในการทำสัญญา

การระบุวันที่ในการทำสัญญาระกว่างกันและการระบุวันที่คู่สัญญาตกลงจะเริ่มงานรวมถึงระยะเวลาในการทำงานจนเสร็จสมบูร์พร้อมส่งมอบ จะช่วยให้คู่สัญญาได้รู้กำหนดระยะเวลาในการบังคับตามสัญญาได้อย่างชัดเจนแน่นอนป้องกันข้อขัดแย้งในการส่งมอบงานให้ตรงเวลาตามที่ตกลงกัน เพื่อให้ผู้รับเหมาต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ว่าจ้าง

3. การแบ่งเก็บเงินงวดค่าจ้าง

                   ปกติทางผู้รับเหมาเขาจะต้องแบ่งซอยมาเป็นงวดๆ มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ส่งมอบให้แต่ละงวด ผู้รับเหมาจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้ปริมาณงานและระยะเวลาสอดคล้องกับจำนวนเงินแต่ละงวดที่ลูกค้าชำระ ตรงนี้เองการแบ่งเก็บเงินงวดงานแต่ละงวด ต้องระบุปริมาณงานในแต่ละงวดให้ชัดเจนตามแผนที่ระบุในสัญญา โดยทั่วไปแล้วการเบิกจ่ายเงินควรจะตรวจสอบตามปริมาณงานเป็นหลัก ไม่ใช่ระยะเวลา ตัวอย่างเช่น หากผู้รับเหมาทำงานตามปริมาณงานเสร็จไวกว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างควรจะชำระเงินงวดต่อไปเพื่อให้งานเดินหน้าต่อ แต่หากปริมาณงานยังไม่เสร็จตามงวดที่ตกลงแต่มีความล่าช้าเลยระยะเวลา ผู้ว่าจ้างยังไม่ควรชำระเงินจนกว่าจะได้ตามปริมาณงานที่ตกลงกันไว้ ตรงนี้เองควรจะมีการตกลงกันถึงความยืดหยุ่นกันล่วงหน้าหรืออ่านจะระบุลงในสัญญาถึงข้อตกลงเรื่องความยืดหยุ่นดังกล่าวเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

 4. การระบุสเปควัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

                  ผู้รับเหมาที่มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นมืออาชีพ จะต้องแบบต้องระบุให้ชัดเจนว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง สเปคเป็นอย่างไร  เช่นโครงไม้ อุปกรณ์รางเลื่อน บานพับ มือจับเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้ออะไร เกรดไหน ผู้ผลิตจากแหล่งใด เป็นต้น                  

5. การระบุระยะเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จ

                  ต้องกำหนดให้ชัดเจนถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเข้าหน้างาน งานตามแบบที่ตกลงเอาไว้จะใช้เวลาทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่วันหรือกี่เดือน ระบุเป็นวันที่ เดือน ปี ให้ชัดเจน และในกรณีที่มีการแก้ไข หรือการตัดสินใจล่าช้าที่ไม่ได้เป็นความผิดของผู้รับเหมา แต่เกิดจากตัวเจ้าของบ้านเอง เช่น การเพิ่มเติมในส่วนของงาน การขอปรับแบบแก้ไขอื่นๆเพิ่มเติมจากการตัดสินใจภายหลังเข้าดำเนินการแล้ว หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ จะต้องทำเอกสารแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบให้เป็นที่ยินยอมทุกฝ่ายรับทราบว่าจะต้องขยายระยะเวลาเพิ่มหรือไม่

6. ข้อกำหนดการปรับเงินอันเกิดมาจากงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด6. ข้อกำหนดการปรับเงินอันเกิดมาจากงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด

                  สัญญาที่ดีมีคุณภาพจากผู้รับเหมาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า หากเกิดความล่าช้าแบบไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จะปรับเป็นเงินจำนวนวันละเท่าไหร่ หรือหากผู้ว่าจ้างเองผิดสัญญาการชำระเงิน บ่ายเบี่ยง หลีกหนี จะต้องปรับเท่าไหร่เช่นกัน

7. การรับประกันงาน

                  หลังจากผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะรับประกันผลงานเป็นเวลาเท่าไหร่ ครอบคลุมวัสดุอุปกร์อะไรบ้างหรือสิ่งไหนที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในงานรับประกัน เป็นต้น

168 ทูบีดีไซน์ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอินทีเรียมาอย่างยาวนาน ส่งมอบผลงานให้ลูกค้าทุกท่านครบสมบูรณ์ 100% กล้าการันตีไม่ทิ้งงานให้ลูกค้าปวดหัวรำคาญใจ การทำสัญญาครอบคลุมชัดเจนรอบด้าน

 เราทำงานอย่างมืออาชีพเ ทีมงานทุกหน้างานมีความรับผิดชอบสูงพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการทิ้งงานอย่างแน่นอน

Scroll to Top